Gemengenhaus Wanseler

Perspektiv vum Gemengenhaus mat der Erweiderung
Usiicht vun Norden
Usiicht vun Osten
Usiicht vun Süden
Virum Ëmbau
Nom Ëmbau
Usiicht Neibau
Trapenhaus bannen

Gemeng Wanseler
Faerdeg gestallt 2011