Offenburg (D) 2011

Urbanistescht Konzept
Schwaarzplang
Verschattungsplang
Detail Gestaltung vun enger Plaatz
Detailusiicht 1
Detailusiicht 2
Detailusiicht 3

Auslober Stadt Offenburg (D) - ANKAUF
Urbanisteschen Realiséierungsconcours – Offenburg Seitenpfaden (D), ~ 13,2 ha
Cooperatioun: Architecture & Environnement S.A.(Lux), Die Interessanten
StadtFreiRaum (D), Dreigrün Landschaftsarchitekten (D)