Wien (A) 2009

Urbanistescht Konzept - Plang
Urbanistescht Konzept – 3D-Modell
Beliichtungskonzept
Stroossenusiicht 1
Stroossenusiicht 2
Detailplanung
3D Usiicht Foussgängerperspektiv

Auslober ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, Wien (AT)
Urbanisteschen Realiséierungsconcours – Entwicklungsgebiet D Wien (AT), ~ 8,9 ha
Coopératioun: Die Interessanten - StadtFreiRaum (D)