Fusion NP Uewersauer/Our

Territoire vun denen zwee Naturparken
Demographesch Entwécklung
Betrieber no Wirtschaftssektoren
Biologesch Landwirtschaft
Stroossenhierarchie
Netz vun den Wanderweer
Schoulorganisation
Extrait aus dem virgeschloenen Aarbechtsprogramm

Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Naturpark Uewersauer, Naturpark Our
Virbereedend Etude vir d'Fusioun vun den Naturparken Uewersauer an Our
Inventar a Géigeniwwerstellung  vun den Zielsetzungen, Strukturen an Territoiren vun denen zwee Naturparken 
~ 30.360 Awunner (2011), 566 km², 13 Gemengen, Ofgschloss 2012