Aerenzdall (Miedernach)

Inventaire vun den erhalenswäerten Gebaier an Ensemblen
topographeschen 3D Modell vun Miedernach
topographeschen 3D Modell vun Miedernach - Hangneigungen
Biotoptypenkartéierung nom Artikel 17 vum Naturschutzgesetz
Konfliktberäicher vun den Naturschutzzonen

AC de la Vallée de l'Ernz (Ancienne commune de Medernach)
3.972 ha
~ 2.497 Awunner (2014)
7 Uertschaften
en cours (an Zesummenaarbecht mat Zeyen+Baumann)