Cabinet médical Tréier

Empfangsberäich 1
Empfangsberäich 2
Bespriechungszëmmer 1
Bespriechungszëmmer 2 an salle d'attente
Empfang Detail 1
Empfang Detail 2
Empfang Detail 3

privat
Ëmbau an Renovéierung vun engem Cabinet médical 
Fäerdeg gestallt 2011